Farliga ämnen på din arbetsplats

Varje dag utsätts tusentals människor för farliga ämnen på sina arbetsplatser, utan att vara medvetna om det. En av anledningarna till att farliga ämnen skapar stor osäkerhet är att de ofta är svåra att identifiera. Har du koll på de ämnen som finns på din arbetsplats?

Farliga ämnen står för en betydande del av arbetsrelaterade sjukdomar. Utöver cancer kan farliga ämnen bland annat orsaka skador på hjärnan och nervsystemet, hudsjukdomar, allergier, andningsproblem fertilitetsproblem eller fosterskador.
Trots det faktum att under de senaste decennierna har fokus ökat på att förbjuda, begränsa och reglera användningen av farliga ämnen, rapporterar 38% av alla företag i Europa att de har kemiska eller biologiska ämnen på arbetsplatsen. I en undersökning utförd av EcoOnline, säger varje tredje företag att de har cancerframkallande ämnen på sin arbetsplats.

De dolda farorna

Antalet arbetstagare som rapporterat att de varit utsatta för kemikalier under minst en fjärdedel under arbetsdagen har varit oförändrade sedan 2000. Det finns många anledningar till att det har förekommit få eller inga framsteg när det gäller att minska arbetstagarnas exponering för farliga ämnen. En av anledningarna är att det kan vara mycket svårt att identifiera de farliga ämnena. Du tänker troligtvis på rengöringsmedel, lim och färg som arbetsredskap och inte som farliga kemiska produkter. Men i professionell användning är dessa produkter ofta starkare och består av en blandning av flera kemiska ämnen. Det betyder att även småföretag kan ha mer än 100 kemiska produkter utan att vara medvetna om det. Dessutom innehåller farliga ämnen damm, gas, rök och vätska. Exponering kan uppstå genom andning eller sväljning av ämnet eller hudkontakt. Med andra ord kan farliga ämnen inträffa under en process som dieselutsläpp och svetsrök. Dessutom från naturligt förekommande ämnen, som damm från sten och sand, mjöl och trä. EcoOnline har tidigare skrivit om utmaningarna i samband med farliga ämnen som uppstår i en process och som är svåra att identifiera på grund av brist på märkning och säkerhetsdatablad. För norska Tromsø Brand och Räddning var lösningen att ta ansvar och till och med skapa säkerhetsinformation för brand och sot.

Lönsamt med HMS-arbete

Farliga ämnen på arbetsplatsen är inte bara en risk för arbetstagarnas hälsa och säkerhet, det är också mycket dyrt för både företag och hälso- och sjukvård. Till exempel antas det att exponering för cancerframkallande ämnen på arbetsplatser i Europa kostar 2,4 miljarder euro varje år. Dessutom fordringar på arbetsskador i miljonebelopp. Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa en trygg arbetsmiljö. Detta innebär att arbetsgivare är skyldiga att utvärdera all risk vid användning av farliga ämnen. Vid användning av cancerframkallande ämnen kräver bestämmelserna att strikta åtgärder vidtas för att förebygga skador. De ytterligare åtgärderna innefattar registrering av utsatta anställda.  Organisationer som gör mer för att skydda arbetstagare uppnår minskad sjukfrånvaro och därigenom ökad effektivitet. Dessutom har det blivit en konkurrensfördel att visa att företaget aktivt arbetar med att prioritera arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

Friska arbetsplatser och farliga ämnen

För att lyfta problematiken kring arbetsmiljön är temat för den europeiska arbetsmiljöveckan just farliga ämnen. Dessutom genomför Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) under 2018 och 2019 en kampanj som heter “Friska arbetsplatser som hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt”. EcoOnline vill stödja insatser för att öka medvetenheten om användningen av farliga ämnen på arbetsplatsen. Under den europeiska arbetsmiljöveckan publicerar vi fler artiklar och användbara tips – följ oss på LinkedIn och Facebook, så du får massor av användbar information också!

 

TILL NYHETSARKIVET

Kontakta oss för mer information om vårt system

Få råd och tips via email