Eco Archive Premium Exposure är ett exponeringsregister där Arbetsgivaren kan föra ett register över arbetstagare som utsatts för exponering som kan innebära risk för ohälsa i arbete med bl.a. kemiska produkter som är märkta med faroangivelse H350 ”Kan orsaka cancer” eller H340 ”Kan orsaka genetiska defekter”.

Enligt Kemiska arbetsmiljörisker (2014:43) § 41 är arbetsgivaren skyldig att föra ett register över arbetstagare som utsatts för exponering som kan innebära risk för ohälsa. Informationen ska bevaras i 40 år efter sista exponeringstillfället då registret ska kunna användas för att utreda om det finns ett samband mellan arbetet och en sjukdom. Registret fungerar även för dem som arbetar med bly och blyföreningar eller farliga material vid bergsprängning samt de som utsätts för damm med asbestfibrer, biologiska ämnen eller joniserande strålning. Läs mer om lagstiftningen här.

Varför välja exponeringsregister från EcoOnline?

I EcoOnlines lösning är det möjligt att registrera både enskilda såväl som upprepande exponeringar. Man väljer själv kriterierna i loggningen, såsom exponeringens längd och frekvens. Modulen gör det möjligt att fördefiniera exponeringar som inträffar regelbundet så att registreringsprocessen blir mer effektiv.

Eco Archive Premium Exposure uppfyller alla lagkrav för exponeringsregister. Registret innehåller bl.a. uppgifter om:

  • Arbetstagarens namn och personnummer
  • Vilken riskkälla som arbetstagaren utsatts för
  • Uppmätt eller uppskattad grad av exponering
  • Informationen sparas i 40 år och kan användas för att upptäcka eventuellt samband mellan arbete och sjukdom
ANDRA PRODUKTER

Önskar du veta mer?

Få råd och tips via email